حق گرفتنی است...

درخواست حذف این مطلب

حق گرفتنی است ، تنگه هرمز را ببندید


?آقای : شمابرع فرمایشتان (پلی که نساختید...لااقل پلهای پیش رو را اب نکنیدوبه دیوارها تکیه کنید)پلها روی دیوارها ساخته میشوند.مگر اینکه بخواهید روی بتونهای محکمی که در قلب رآکتورهای هسته ای ریختید!؟بناکنید که نتیجه اش «هیچ»است!...


وقتی جناب فرمودندکه :من موافق پل هستم نه دیوار..مردم امیدوارشدند که ت ذیل به مجلس،قوه قضائیه، صدا وسیما، دستگاه های نظامی مخصوصا و نحله ها وجریانات گوناگون داخل نظام باپلهای متعددی مرتبط شده وازطرفی پلی هم بین همه این عوامل وقوا بامردم برقرار وبر توسن مراد برای خدمت روز افزون به ملت شریف ونجیب سوارشده و کمرهمت میبندند..اما متاسفانه دیوارها کشیدند وپلها را ت یب د ونه به اوامر ونهی ی وقعی نهادند و نه بین قوا ومراکز اصلی نظام مودت و ایجاد د ونه خدمت به مردم نمودند....


 ادامه ی مطلب...